Vedtægter for PKR – Gladsaxe

§ 1. Navn og Hjemsted

1.1    Foreningens navn er ”Psykologisk Korttids Rådgivning – Gladsaxe lokalafdeling”

1.2     Foreningen har hjemsted i De Frivilliges Hus i Gladsaxe Kommune, som hører hjemme under Gladsaxe kommune

§ 2. Formål Foreningens formål er:

–  at tilbyde kortvarig systemisk og psykologfaglig rådgivning på frivillig basis

– at sikre en høj faglig standard i foreningens aktiviteter ved hjælp af supervision og efter uddannelse af foreningens medlemmer

– at skabe et dynamisk psykologfagligt miljø Foreningen henvender sig ikke til borgere med svære psykologiske problemstillinger

 § 3. Medlemskab

3.1 Som medlem kan optages psykologer og psykologistuderende med aktiv interesse i foreningens aktiviteter og som støtter formålet.

3.2 Det tilstræbes at fordeling af medlemmer skal være ligelig mellem psykologer/ cand.pæd.psyk og psykologistuderende/magistre i psykologi.

3.3 Medlemskab opretholdes gennem aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter herunder rådgivning, rådgivningsmøder og supervision. Desuden aktiv deltagelse i opretholdelse af foreningens almene virke.

3.4 Medlemskabet kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse

3.5 Medlemmer betaler ikke kontingent

§ 4. Bestyrelse Foreningens bestyrelse er koordinationsudvalget. Det er koordinationsudvalgets opgave at koordinere indsatsen af foreningens formål og aktiviteter. Koordinationsudvalget medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Genvalg er muligt. Koordinationsudvalget består af maks. 5 medlemmer og evt. suppleanter. Koordinationsudvalget konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær, kasserer og menigt udvalgsmedlem.

§ 5. Ordinær Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar/februar. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel. Forslag til dagsorden sendes senest 10 dage før generalforsamlingen til alle medlemmer. Medlemmer af foreningen kan møde til generalforsamlingen og har ret til at stemme. Medlemmer som er forhindret i fremmøde kan udstede fuldmagt til et andet af foreningens medlemmer. Fuldmagten skal indeholde en specificering af hvordan medlemmet ønsker at stemme til de enkelte punkter på dagsorden. På ordinær generalforsamling vælges hvert år en revisor uden for bestyrelsen og projektet. Revisor godkender regnskabet..

§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling Såfremt 1/4 af foreningens medlemmer eller 2/3 af bestyrelsen ønsker det skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse kan ske med 1 uges varsel. Forslag til dagsorden sendes seneste 2 dage før generalforsamlingen til alle medlemmer.

§ 7. Hæftelse og tegningsret

7.1 Foreningen hæfter kun med foreningens egen formue. Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for foreningens påtagede forpligtelser.

7.2 Foreningen tegnes af formand eller kasserer i følgeskab med et vilkårligt bestyrelsesmedlem (herunder suppleanter).

7.3 Ansvaret for enkeltområder eller enkeltsager kan ved fuldmagt fra bestyrelsen overdrages til et medlem af foreningen, der herefter tegner foreningen i forbindelse med den specificerede enkeltsag eller det specificerede enkeltområde.

§ 8. Regnskab Foreningens regnskab år følger det almindelige kalenderår Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter, og føre Tilskudsregnskab i overensstemmelse med kriterier for § 18 Puljemidler.

§ 9. Vedtægtsændringer Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10 Opløsning Opløsning kan finde sted når to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog kan opløsningen besluttes af kun en generalforsamling, såfremt det besluttes enstemmigt. Ved opløsende generalforsamling tilfalder foreningens overskud De Frivilleges Hus, Taxvej 15, Bagsværd og Gladsaxe kommune § 18.

Vedtægter besluttet på ordinær generalforsamling den 28.01 2016

De frivilliges hus Taxvej 15
2880 Bagsværd

Tidsbestilling:
Telefon: 20 58 08 74